Navigation

Junta Directiva

La Junta Directiva del partit estarà formada per un mínim de cinc persones. L'elecció dels membres que la componen es realitzarà una vegada escollit/da el/la President/a, ja que serà qui nomenarà als components i el seus càrrecs.

Alicia SiscarPresidenta